جهت قطب نمای زندگی تان چگونه تنظیم شده؟
46 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 10:35:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

هر روز صبح که از خانه خارج میشوید باآدم های مختلفی برخورد می کنید که با علاقه و جدیت تمام به سر کار یا محیط های آموزشی و مدارس می روند . این علاقه آدم ها یعنی امید . آیا تابحال از خودتان سوال کرده اید که این امید به چیست؟ آیا امید به پول یا شغل یا همسر و منزل و... میتواند امید آرام بخشی باشد؟ در پاسخ خواهید گفت خیر ، دلیل پاسخ تان اینست که همه این موارد ناپایدار هستند و( آن را که نپاید دلبستگی را نشاید) پس خوش بحال آن کسانی که توجه به انجام بندگی خداوند دارند و تمام فعالیت هایشان را در جهت قطب نمای رضای او و بندگی خداوند تنظیم کرده اند.