نامه های عارفانه
90 بازدید
تاریخ ارائه : 1/20/2013 9:05:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

سلام فرزندم !

 جوانی فرصتی است که فقط یک بار در زندگی به تو می دهند ، پس تا آن را از دست نداده ای قدرش را بدان .

فرزندم !غرور دوران جوانی را به تو نداده اند که مغرورانه این دوران را سپری کنی و به راه انحراف بروی ، بلکه این غرور برای این است که زیر دست و پای ظالمان لگد مال نشوی و بتوانی از خود محافظت کنی و اگر هنرمند باشی در مقابل ضعفا تواضع کنی و همواره فروتن باشی تا بر هوای نفسانی درونت غلبه کنی.

نورچشمم اگر می خواهی خدا تورا دوست بدارد ، تقوا پیشه کن و اگر می خواهی مردم تو را دوست بدارند به آن ها نیکی کن و طمع در آن چه دارند مکن ، اگر می خواهی مریض نشوی از داشته های مادی و معنوی خویش به دیگران کمک کن و صدقه بده ، اگر می خواهی عمری طولانی داشته باشی صله رحم (دیدوبازدید از اقوام نزدیک)را ترک مکن .

اگر می خواهی در بهشت همنشین پیامبر شوی ، سجده های نمازت را طولانی کن ،این سخن از خود پیامبر است.

عزیزم قدر فرصت هایی را که در ایام جوانی داری بدان و به پدر و مادرت تا می توانی احسان کن ،تا وقتی پیر شدی فرزندانت هم به تو احترام بگذارند .

فرزندم در کارهایت عجله و شتاب مکن که عجله ،پشیمانی بدنبال خواهد داشت. با مردم مدارا کن و به مردم رحم کن تا خدا برتو رحم کند.

دلبندم در شبانه روز برای همه چیز و همه کس وقتی در نظر می گیری ، برای خداوند که همه امور تو به او وابسته است وقتی بگذار و خلوتی داشته باش و بهترین اوقات خلوت با خدا را در سحرگاهان قرار ده .

تو را به خدا می سپارم عزیزم ، خداحافظ