یک لطیفه قرآنی
47 بازدید
تاریخ ارائه : 1/17/2013 10:34:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

مریضی به ابن سیرین گفت: در عالم خواب کسی به من گفت : برای شفای خود لا و لا بخور ،تعبیر این خواب چیست؟

ابن سیرین گفت: برو زیتون بخور ، زیرا خداوند در قرآن در باره ان می فرماید: لا شرقیه و لا غربیه (سوره نور ، آیه 35)