گنج ولایت!
71 بازدید
تاریخ ارائه : 12/20/2011 11:27:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

خُم ما گنجی از سوی خدای است          غدیرش پرچمی چون لا فتای است

علی گنج خُم حق در غدیر است          علی   پیغام بلّغ   در   صفیر    است

غدیر ما خُم گنج ولایت          علی چون پرچم حق تا نهایت

خم حق رازها بنهفته دارد          عیار حق و باطل گفته دارد

پیمبر راه گنج و (لا) نشان داد          به آن نامحرمان مولا نشان داد

مباد از ره تجاوز کرده در حق          مباد از خم گرفته گنج و ملحق

مبادا حق این سرو ولایت          گرفته در سقیفه تا نهایت

ولی افسوس خم حق شکاندند          درونش گنج ناحق را نشاندند

نه تنها خشت اول کج نهادند          که تا امروز با حق لج نهادند

نه تنها بعد پیغمبر علی را          که بعدش هم پس از رهبر علی را

همان نامحرمان تنها گذارند          ولایت را به غربت واگذارند

سراینده : محمد سالاری