پنج قانون کلی برای هدایت تمام انسان ها
32 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

پنج قانون کلی عالم که مارا به پنج سوال هدایت می کند:

اول-هرموجودی مبدئی دارد، آن مبدأ کیست؟ (خداشناسی)

دوم-هرمبدئی مقصدی دارد، آن مقصد کجاست؟ (معادشناسی)

سوم-بین مبدأ و مقصد راهی مستقیم است، آن صراط مستقیم کدام و چیست؟ (دین شناسی)

چهارم-هرصراطی و راهی به راهنما نیاز دارد، آن راهنما کیست؟ (نبوت و امامت)

پنجم-هر راهی مشکلات ،آسیب ها و راهزنانی دارد، آن را چگونه بشناسیم؟ (دشمن شناسی)