جسم و روح انسان از منظر قرآن
61 بازدید
تاریخ ارائه : 7/30/2012 8:21:00 AM
موضوع: تفسیر

تابه حال فکر کرده اید چرا قرآن در تعابیر جسم و روح انسان ، با توجه به این که این دو ابعاد وجودی یک انسان هستند ، تعابیر متفاوت و با ارزشمندی متفاوت ارائه نموده است. مثلا : در سوره مومنون نخست آفرینش مادی و جسم انسان را با تعابیر (خَلق) آورده است و سپس از آفرینش روح انسان با تعبیر (انشاء) نام برده است؟

دلیل این تعابیر این است که جسم انسان در مرحله ی پایین تری نسبت به روح قرار دارد و این روح انسان است که موجب ارزشمندی جسم و حیات انسان می گردد.خداوند وقتی جسم انسان را آفرید ، تعبیر خلق را بکاربرد و وقتی روح انسان را به جسم او دمید ، تعبیر انشاء و خَلقی دیگر و متفاوت را ذکر نمود و سپس بر این دمیدن روح انسان، براین آفرینش خویش، (فتبارک الله احسن الخالقین ) گفت و به ملائک دستور داد تا انسان را سجده کنند. 

حال شگفت انگیز تر این که انسان با چنین نسخه ی ارزشمندی که در مورد آفرینش خویش پیش رو دارد ولی توجه او به جسمش بیشتر از روح است و گویا روحش را فراموش کرده است!!!