ریشه های تربیت در کودک
64 بازدید
تاریخ ارائه : 9/26/2012 1:24:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

در روایتی در خصال صدوق (رحمت الله علیه) آمده است:

کودکی که به دنیا می آید:

در 4ماه اول جز ذکر خدا هیچ ذکری ندارد و گریه اش ذکر خداست.

در 4 ماه دوم که بیشتر می فهمد ، متوجه می شود که علاوه بر خداوند اسباب هم نقش دارند و گریه اش در این چهار ماه صلوات بر محمد و آل محمد است.

در 4 ماه سوم گریه اش دعا به جان مادر و پدر است و می فهمد علاوه بر خدا و رسول (پدر و مادر) هم اسباب زندگی او هستند.

پس هرچه زودتر تربیت آغاز شود ، سازنده تر است.