اهمیّت نظم و برنامه ریزی در زندگی
62 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2012 1:40:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

در آیات مختلفی از قرآن می خوانیم که هرچیزی محدود به حدّی است که از آن حد تجاوز نمی کند؛ در سوره طلاق  آیه 3 فرموده است:

(قدجعل الله لکل شیئ قدرا) خدا برای هرچیزی مقدار و اندازه ای قرار داده است .

در سوره حجر آیه 21 فرموده است:

(واِن من شیئ اِلّا عندنا خزائنُهُ وَ مانُنَزِلُهُ اِلّا بِقَدَرٍ معلومٍ) هرچیزی خزائنش نزد ماست و جز به مقدار معیّن آن را نازل نمی کنیم.

این آیات بیانگر آن است که هیچ چیز در این عالم بی حساب نیست و همه چیز نظم دقیق و برنامه حساب شده و اندازه ای معیّن دارد.

بنابر این :

- نظام آفرینشِ موجودات بر اساس مقدار و میزان دقیق است.

- آن چه را گاهی ما بی نظمی ها و نابسامانی های عالم می پنداریم از نارسایی علم ماست.

- بی نظمی با اعتقاد به قرآن سازگاری ندارد.

- وقتی همه ی عالم دارای نظم و حساب و اندازه گیری است ، انسان که گل سرسبد آفرینش در این عالم است اگر بخواهد سالم زندگی کند باید نظم در زندگی داشته باشد.

نتیجه این که اسلام دین نظم و انظباط است و پیشوایان دینی ما در وصیت های خویش بازماندگان و پیروان خویش را به نظم و برنامه ریزی در زندگی توصیه نموده اند.

گرنبود اسب مطلّا لگام           زدبتوان بر قدم خویش گام

ورنبود مشربه از زرّ ناب          بادوکف دست توان خورد آب

ورنبود جامه یاطلس تورا          دلق کهن ساتر تن بس تورا

جمله که بینی همه داردعوض          وز عوضش گشته میسّر غرض

آنچه ندارد عوض ای هوشیار          عمر عزیز است غنیمت شمار