اگربگذارند...
72 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2014 6:56:00 AM
موضوع: تبلیغ

دوستان برکه چه زیباست اگر بگذارند

حاجیان محو تماشاست اگر بگذارند

من ز اظهار مبارک به علی فهمیدم

عشق و مولا چه تنهاست اگر بگذارند

یک بلندی ز جهاز شتران آماده است

 برفرازش نبی و قامت رعناست اگر بگذارند

بعد از آن خطبه غرای رسول دوسرا

دست مولاست که بالاست اگر بگذارند

دسته گل های مبارک به علی در آنروز

بیعت بخٍّ بخٍّ به زبان هاست اگر بگذارند

غرش و همهمه جمع ملایک باهم

بسرودند نوای علی مولاست اگربگذارند

ناگه از جانب حق پیک مبارک برسید

روز اکملت لکم دینکم اینجاست اگربگذارند

سراینده : محمّد سالاری