تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
زبان و ادبیات فارسی 
ازاد اسلامی تهران 
14.00 
دکترا 
95-96 
الهیات (فلسفه و حکمت متعالیه) 
دانشگاه فردوسی مشهد 
16.20 
خارج 
1381 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
14.00 
سطح 3 
1380 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
15.00