صلح در فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی (بویژه حکت متعالیه)
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بأسمه تعالی صلح در فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی (بویژه حکت متعالیه) محمّد سالاری دانشجوی دکتری ، دانشگاه فردوسی مشهد (پردیس بین الملل)، ایران آدرس پست الکترونیک (mo_salari2007@yahoo.com) چکیده در بررسی مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی صلح به برخی اصول حاکم بر هستی‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفه سیاسی اسلام که بنیان صلح‌گرایی را سامان می‌دهد، می‌پردازد و پس از بررسی دیدگاه‌های متفاوت در ماهیت انسان، به این سؤال که آیا طبیعت انسانی میل به شرارت و نزاع دارد و یا اینکه انسان ذاتاً اصلاح‌طلب بوده و جنگ، معلول عوامل بیرونی است پاسخ می‌دهد. زیرا از منظر اسلام ، بشر تکویناً خواستار صلح و دوستی است و جنگ،تنها در صورتی ممدوح است که به‌عنوان اصل ثانوی و در مواقعی که صلح و مبانی آن، مورد تعرض قرار گرفته و برای رسیدن به صلح، ناگزیر از حذف عوامل مخرب باشیم، مورد توجه واقع شود و فلاسفه اسلامی نیز برهمین مواضع تأکید کرده اند. نویسنده پس از طرح ایده‌ها، به بازکاوی مبانی تکوینی و تشریعی انسان‌شناختی صلح از دیدگاه فلاسفه اسلامی حکمت متعالیه ملاصدرا و دین اسلام می‌پردازد و در نهایت با جمع‌بندی مباحث، نگرش اصولی و زیربنایی هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه فلسفه سیاسی اسلام و فلاسفه مسلمان به موضوع صلح را تبیین می‌کند. کلید واژه ها : صلح ، فلسفه سیاسی ، فلاسفه اسلامی ، حکمت متعالیه