خلاق و فعال بودن نفس “The creative and active nature of soul and its effect on Intellectual Process”
45 بازدید
محل نشر: Advances in Natural and Applied Sciences
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/05/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت نفس و خودشناسی اصل هر معرفت و از جمله معرفت به هستی است، ملاصدرا هستی خود را با علم حضوری می¬یابد و با شهود حقیقت و استمرار آن شهود به وحدت بساطت و تشکیل آن پی می¬برد و از آنجا که وجود جز از طریق شهود قابل درک نیست تا زمانی که انسان از حضور خود برای خود آگاه نگردد آن را نیز درک نخواهد کرد. پس خود شناسی بر هستی شناسی و شناخت شناسی مقدم است ملاصدرا در کتب متعدد خود، نفس انسان را مثال خداوند می داند. در این رابطه می گوید خداوند انسان را از جهت ذات و صفات وافعال بر مثال خود آفریده است. تلاش ما در این تحقیق بررسی ابعاد نفس از نگاه صدرایی و عملکرد آن در فرایند عقل می باشد.