آلبوم من ◂ فعالیت های فرهنگی در زمان امامت جمعه
افتتاح با حضور استاندار