آلبوم من ◂ جلسه ستاد نماز جمعه سرایان
سخنرانی در جمع اعضای ستاد نمازجمعه (دفترامام جمعه سرایان