حجاب وعفاف درﺷﺄن طلبه
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه علمیه الزهرا (س)
نام استاد/نام دانشجو : زینب رزاقی
چکـیده: موضوع این پزوهش(( حجاب وعفاف در شأن طلبه)) است هدف از این تحقیق آنست که می خواهم به سهم خود، مفهوم کلی حجاب وعفاف در شأن طلبه رابه خوانندگان عزیز بشناسانم تادر جامعۀ فعلی که از بی حجابی پر است، یک طلبه به عنوان یک الگوی حاضر چگونه برخورد کند تا جامعه از او یاد بگیرند. در این تحقیق بیان خواهد شد حجاب امری فطری است، انسان به طور طبیعی به سوی آن گرایش دارد. مراداز حجاب پوشش اسلامی است ومراد از پوشش اسلامی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی اسلام این است که زن هنگام معاشرت بامردان، بدن خودرابپوشاند وبه جلوه گری وخودنمایی نپردازد، انواع حجاب وپوشش در قرآن عبارتست از گفتاری، رفتاری وکرداری وهمچنین پوشش در اسلام اعم از حجاب است. نوعی دیگر از تقسیم حجاب می توان گفت حجاب مشترک که هم برای زنان ومردان است و حجاب مشترک بین همه بانوان و حجاب مخصوص خواص جامعه از جمله طلاب است.کلمۀ حجاب، یعنی احتجاب و معنای کناره گیری را در خود دارد؛ در حالی که هدف اسلام از پوشش زن، کناره گیری او از جامعه نیست؛ بلکه فقط پوشاندن امور هوس انگیز است. عفاف نیزحالتی نفسانی است که از غلبۀ شهوت جلوگیری می کند ودر اخباروروایات بیشتر در خصوص خودداری از شهوت شکم وفرج به کار رفته است که در فارسی از آن به پاکدامنی تعبیر می شودقرآن کریم برای انسان دو نوع لباس معرفی می نماید: لباس ظاهری و لباس باطنی. می فرماید: لباس تقوا بهتر است. در این تحقیق سعی شده است که کمی به فواید حجاب وفطری بودن حجاب وعفاف، مفاسد کتمان حجاب، عوامل بی حجابی وآثار بی حجابی وراههای مبارزه با بی حجابی وبد حجابی، فلسفه حجاب وفواید حجاب، نقش حیا در ایجاد وکسب تعالی درزن و حجاب طلبه طبق آیات قرآن واحادیث، وبه برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت دولت نیز اشاره شده است و.... دلیل انتخاب این موضوع، آن است که بیشتر به وجود مسئله ی حجاب پرداخته اند وبه چگونگی اجرای آن در جامعه توجه نشده است وهمچنین حجاب را تنها به عنوان پوشش دانسته اند وباید بدانند حجاب همراه عفاف معنا می دهد نه به تنهایی، عفاف به چگونگی وکیفیت پوشاندن اهمیت می دهد که متأسفانه در جامعۀ امروزی کمرنگ شده است.