نقش وهابیت در ایجاد تفرقه افکنی و فساد انگیزی میان مسلمانان
72 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه علمیه الزهرا (س) قاین
نام استاد/نام دانشجو : فرزانه علیزاده
نقش وهابیت در ایجاد تفرقه افکنی و فساد انگیزی میان مسلمانان